EDUCACIÓN EN VALORESA  educación en valores é un concepto amplo e complexo, que esixe a implicación tanto dos mestres e a comunidade educativa como, moi especialmente, dos pais e nais e tamén da sociedade en xeral.

Educar en valores significa extender o alcance da educación de maneira que non se limite á ensinanza e o aprendizaxe de materias, habilidades e temarios, plantexándose metas relacionadas co ámbito moral e o civismo, co obxetivo final de formar cidadáns responsables.

A través da educación en valores inténtase potenciar e afianzar unha cultura e unha forma de ser e comportarse baseadas no respecto aos demáis, a inclusión e as ideas democráticas e solidarias.
Na entorno actual, caracterizado poa complexidade social e a globalización económica e cultural, educar en valores perfílase como unha cuestión imprescindible para formar cidadáns que sexan capaces de asumir os novos retos e comprometerse activamente, xogando un papel activo e eficaz na construcción dun mundo moito máis xusto, inclusivo, equitativo e intercultural.

O principal valor deste tipo de educación reside na súa capacidade para actuar como un instrumento que axude a crear unha sociedade mellor, composta por cidadáns críticos e responsables, dispostos a comprometerse por unha sociedade máis xusta e igualitaria que aposte pola promoción da saúde, o medio ambiente, o consumo racional e o desenvolvemento sostenible.


ACTIVIDADES

© 2012 concellería educación - Todos os dereitos reservados | Política de Privacidad