XVI CERTAME LITERARIO ROSA GÓMEZ

Data inicio: 02/11/2018     Data fin: 20/03/2019

XVI CERTAME LITERARIO ROSA GÓMEZ


BASES DO XVI CERTAME LITERARIO ROSA GÓMEZ

  1. Esta convocatoria vai dirixida ao alumnado dos centros escolares, públicos ou concertados, do Concello de Ourense, dos seguintes niveis educativos: ESO, Bacharelato, Ciclos Medios e Superiores.

    2. As obras deberán ser inéditas, estar escritas en prosa ou en verso (relato breve ou poesía), en lingua castelá, ser orixinais, inéditas e individuais, de tema libremente elixido e coa seguinte extensión:

        ◦ Os textos de narrativa non excederán de cinco folios escritos por una soa cara con letra Times New Roman de doce puntos, xustificado e interliñado sinxelo.

        ◦ Os textos de poesía non excederán de sesenta versos escritos coas mesmas condicións que os anteriores.

    3. Os orixinais deberán presentarse nun sobre grande onde constará no seu exterior: título do traballo, narrativa ou poesía,  pseudónimo e nivel académico. E no seu interior nun sobre pechado, constarán os datos persoais do autor: nome, apelidos, nº DNI, teléfono de contacto, correo electrónico, curso e centro educativo.

    4. Os traballos entregaranse no rexistro xeral do Concello de Ourense. O prazo de presentación remata o 20 de marzo de 2019 ás 14 h.

    5. Será obrigatorio tamén, enviar o traballo en formato PDF ao correo electrónico: educa.programas2@ourense.es, especificando no asunto: título do traballo, narrativa ou poesía, pseudónimo e nivel académico.

    6. Outorgarase un premio de narrativa a cada nivel educativo:

    • O de 1º e 2º de ESO estará dotado con bolígrafo electrónico.

    • O de 3º o 4º de ESO cun libro electrónico.

    • O de Bacharelato, Ciclos Medios e Superiores outro libro electrónico.

    7. Así mesmo concederase un único premio de poesía que será outro libro electrónico. 

    8. O importe dos premios será con cargo á aplicación orzamentaria 200 3260 22610 do orzamento municipal vixente.

    9. O xurado poderá conceder as mencións que estime oportunas cos seus correspondentes  lotes de libros.

    10. Se os traballos non reunisen a calidade suficiente, o xurado podería deixar deserta algunha modalidade.

    11. O xurado estará composto por profesorado dos departamentos de Lingua Castelá e Literatura de distintos centros escolares e persoal da Concellería.

    12. A decisión  do xurado e a entrega de premios faranse públicos nun acto oficial no Salón de actos do IES Blanco Amor, no mes de abril de 2019. 

    13.  O Excmo. Concello de Ourense resérvase os dereitos de publicación e de edición das obras gañadoras.

    14. A participación nesta convocatoria leva implícita a aceptación das presentes bases, así como a decisión do xurado que será inapelable.

Ourense, 27 de decembro de 2018

Coordinadora: Sara Dacal Fdez (988 388 145 / educa.programas2@ourense.es)
Vídeos Novas Unidades didácticas    Fotos Actividade    prensa
© 2012 concellería educación - Todos os dereitos reservados | Política de Privacidad
deseño e programación: ACV Galaica