XV CERTAME LITERARIO ROSA GÓMEZ

Data inicio: 18/09/2017     Data fin: 06/04/2018

XV CERTAME LITERARIO ROSA GÓMEZ

XV CERTAME LITERARIO

ROSA GÓMEZ

Bases

 1. Esta convocatoria vai dirixida ao alumnado dos centros escolares, públicos ou concertados, do Concello de Ourense, dos seguintes niveis educativos: ESO, Bacharelato, Ciclos Medios e Superiores.

 1. As obras deberán estar escritas en prosa ou en verso (relato breve ou poesía), en lingua castelá, ser orixinais, inéditas e individuais, de tema libremente elixido e coa seguinte extensión:

  • Os textos en prosa non excederán de cinco folios escritos por una soa cara con letra Times New Roman de doce puntos, xustificado e interliñado sinxelo.

  • Os textos de poesía non excederán de sesenta versos escritos coas mesmas condicións que os anteriores.

 1. Os orixinais deberán presentarse nun sobre grande onde constará no seu exterior: título do traballo, prosa ou poesía, pseudónimo e nivel académico. E no seu interior nun sobre pechado, constarán os datos persoais do autor: nome, apelidos, nº DNI, teléfono de contacto, correo electrónico, curso e centro educativo.


 1. Os traballos entregaranse no rexistro xeral do Concello de Ourense. O prazo de presentación remata o 19 de marzo de 2018 ás 14 h.

 2. Será obrigatorio tamén, enviar o traballo en formato PDF ao correo electrónico: educa.programas2@ourense.es, especificando no asunto: título do traballo, prosa ou poesía, pseudónimo e nivel académico.

 3. Outorgarase un premio de narrativa a cada nivel educativo:

 • O de 1º e 2º de ESO estará dotado con bolígrafo electrónico.

 • O de 3º o 4º de ESO cun libro electrónico.

 • O de Bacharelato, Ciclos Medios e Superiores outro libro electrónico.

 1. Así mesmo concederase un único premio de poesía que será outro libro electrónico.

 1. O importe dos premios será con cargo á aplicación orzamentaria 200 3260 22610 do orzamento municipal vixente.

 1. O xurado poderá conceder as mencións que estime oportunas cos seus correspondentes diplomas e lotes de libros.

 1. Se os traballos non reunisen a calidade suficiente, o xurado podería deixar deserta algunha modalidade.

 1. O xurado estará composto por profesorado dos departamentos de Lingua Castelá e Literatura de varios centros da cidade e persoal da Concellería.

 1. A decisión do xurado e a entrega de premios faranse públicos nun acto oficial no Salón de actos do IES Blanco Amor, o 25 de abril de 2018.

 1. O Excmo. Concello de Ourense resérvase os dereitos de publicación e de edición das obras gañadoras.

 1. A participación nesta convocatoria leva implícita a aceptación das presentes bases, así como a decisión do xurado que será inapelable.

Ourense, 29 de xaneiro de 2018


 

Coordinadora: Sara Dacal Fdez (988 388 145 / educa.programas2@ourense.es)

Vídeos Novas Unidades didácticas    Fotos Actividade    prensa
© 2012 concellería educación - Todos os dereitos reservados | Política de Privacidad
deseño e programación: ACV Galaica